Canadian Jiu Jitsu Association

The Saskatchewan Brazilian Jiu Jitsu Federation is a member of the Canadian Jiu Jitsu Association.

rs=h_114

CJA_membership